RESPONSABILIDADES

Responsabilidades definidas ou accountability. Enténdese como o establecemento, de modo transparente e intelixible, de quen responde de cada unha das competencias e/ou funcións dentro da organización e da iniciativa implantada. Existencia de información suficiente que demostre iniciativas de rendición de contas das actuacións  levadas a cabo á cidadanía.