TRANSFERIBILIDADE

Transferibilidade. Entendida como a aplicación dunha práctica nun contexto distinto ao entorno para o que foi creada. Os elementos que determinan o grao de transferibilidade son:

  • A simplicidade das ideas para implantar noutros contextos.
  • A creación e desenvolvemento de sistemas novos de xeración de información.
  • A previsión de mecanismos simples e efectivos de recuperación dos recursos investidos.
  • O Uso eficiente dos recursos.
  • A capacidade de reinterpretar a solución adoitada para recoñecer os seus condicionantes e contexto para adaptar a solución ás novas contornas onde se pretenden aplicar.